درباره ما


 

شركت زیست مواد فارمدبه عنوان عضوی از خانواده بزرگ شرکتهای دارویی و تشخیصی، ،رسالت خویش را تولید و عرضه فرآورده های دارویی/ تشخیصی و آزمایشگاهی با بهره گیری از فناوری روز دنیا می داند و در همین راستا ضمن ارج نهادن به مقام و منزلت کارکنان و همچنین مسئولیت پذیری در قبال جامعه به عنوان ارزش های بنیادین مجموعه، اهداف راهبردی زیر را دنبال می نماید.

 • حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات با استفاده از استاندارد های رایج
  افزايش بهره وري و بهبود مستمر فرآيندها
  ارتقاء رضايت مشتري و سایر ذينفعان از طریق برقراری ارتباط مناسب و توجه به خواسته های آنان
  افزایش سهم بازار از طریق بازاریابی علمی مناسب و موثر
  توانمند سازی علمی، فنی و مهارتی کلیه پرسنل از طریق آموزش های لازم درون سازمانی و برون سازمانی
  توسعه بازار از طريق افزايش سبد محصولات و ایجاد بستر مناسب برای جذب تولید قراردادی
  ایجاد انگیزه و فراهم آوردن زمینه مشاركت كاركنـان در فرآیندهای سازمان از طریق نظام پیشنهادات و سیستم ارزیابی عملکرد
  ارتقاء سطح ايمني و بهداشت حرفه اي كاركنان و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي